رشد 18 درصدی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی2 برابر شدن کشت گلخانه ایشرکت حمل و نقل پلین بار (رامین لجستیک)مهمترین خریداران کالاهای ایرانیحمل و نقل بین المللی در پلین بار (رامین لجستیک)تامین 7 میلیارد یورو ارز بابت وارداتشرکت حمل و نقل ترانزیتی پلین بار (رامین لجستیک)مهمترین کشورهای خریدار کالاهای ایرانیحمل ترانزیت داخلی در پلین بار (رامین لجستیک)مهمتریت کالاهای صادراتی ایرانمهمترین کالاهای صادراتیبهترین ترانزیت حمل و نقل با پلین بار (رامین لجستیک)دستاورد صنعت مسسرمایه گذاری 1200 میلیارد در بخش مکانیزاسیون کشاورزی


مقایسه